choose your color

Blog tư vấn

Giáo dục giới tính: Trẻ nên học gì và khi nào?

Khi nói chuyện với con bạn về tình dục, hãy đảm bảo cuộc trò chuyện phù hợp với lứa tuổi. Nhưng làm sao để đặt vấn đề, làm cho nó không quá trần trụi? Khi giải quyết và giải thích những vấn đề [...]