choose your color

Chương trình học tốt

Chương trình Học tốt là một chương trình học diễn ra xuyên suốt năm học. Các nội dung của chương trình sẽ bám sát với chương trình của bộ giáo dục nhằm hỗ trợ học sinh rèn kĩ năng học tập, phát triển năng lực và đạt được thành tích cao trên lớp.

Đối tượng

Học sinh lớp 4 – 10 và có nền tảng thái độ, năng lực chưa tốt. Cụ thể:

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình Học tốt là giúp học sinh rèn luyện được thái độ, kĩ năng học tập tích cực và phát triển năng lực học của học sinh. Cụ thể:

Lộ trình học, ca học và thời gian học

Lộ trình học sẽ là riêng biệt với từng học sinh. Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học phù hợp với thái độ và năng lực của từng học sinh để đảm bảo tính khoa học.

Học sinh và phụ huynh sẽ được tự do lựa chọn số ca học và thời gian học của con tại trung tâm.
Các ca học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 21h.

Phụ trách chuyên môn.

Xem thêm

Chương trình Mục tiêu

Chương trình Nền tảng hè