choose your color

Bước 6: Kết thúc khóa học

blog image

Đánh giá kết quả về năng lực và thái độ học tập của học sinh so với mục tiêu. Xây dựng lộ trình tiếp theo.

Học sinh làm bài kiểm tra kết thúc chương trình học và phụ trách chuyên môn sẽ có một buổi trao đổi với phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh cả về thái độ và năng lực trong suốt chương trình học.