choose your color

Bước 5: Điều chỉnh lộ trình học

blog image

 

Điều chỉnh lộ trình học tập theo sự tiến bộ và thay đổi về thái độ và năng lực.

Phụ trách chuyên môn căn cứ vào kết quả đánh giá bài kiểm tra và thái độ ở bước 4 để đưa ra những điều chỉnh phù hợp về lộ trình học tập tại trung tâm

Hướng điều chỉnh.

  • Nếu phát hiện học sinh chưa thể theo kịp với lộ trình hoặc có lỗ hổng trong kiến thức thì sẽ tiến hành hạ nhóm năng lực và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp.
  • Tăng nhóm năng lực nếu học sinh có tiến bộ vượt trội.

Bước điều chỉnh lộ trình học sẽ được tiến hành định kỳ sau mỗi bài kiểm tra định kỳ 4 tuần/lần đối với Văn và bài kiểm tra cuối chương đối với Toán.