choose your color

Bước 4: Kiểm tra trong quá trình

blog image

Kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập: Định kỳ đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ về thái độ học tập so với lộ trình và mục tiêu.

Hình thức kiểm tra.

  • Đối với môn Toán sẽ tổ chức làm bài kiểm tra tích lũy theo chương và một bài kiểm tra tích lũy sau 4 tuần học.
  • Học sinh học môn Văn sẽ làm một bài kiểm tra sau mỗi 4 tuần để kiểm tra, đánh giá năng lực, thái độ sau 2 chặng học tập.

Bài kiểm tra không chỉ cho thấy được sự tiến bộ về năng lực mà còn kiểm tra được sự thay đổi về thái độ học tập. Bên cạnh đó, phụ trách chuyên môn sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá trong nhật ký học tập từng ca của học sinh để đánh giá chung.

Kết quả đánh giá theo tháng này cũng sẽ được gửi về nhà để phụ huynh nắm bắt được sự tiến bộ của học sinh khi học tại trung tâm.