choose your color

Bước 3: Học tập tại trung tâm

blog image

Học sinh học theo lộ trình với sự hướng dẫn trực tiếp của cố vấn học tập và định hướng của phụ trách chuyên môn.

Học sinh tiến hành học tập trực tiếp tại trung tâm theo lộ trình học tập đã được xác định trong bước 2. Mỗi ca học, học sinh sẽ được hướng dẫn bởi một cố vấn học tập.

Nội dung ca học.

Trong 1 ca học 90 phút, học sinh sẽ được học với các nội dung:

  • Đọc, hiểu lý thuyết: Cố vấn học tập là người giảng giải lý thuyết trực tiếp cho học sinh.
  • Làm bài tập vận dụng: Học sinh tự làm bài tập vận dụng.
  • Chữa bài tập vận dụng: Cố vấn học tập sẽ trực tiếp chữa bài tập vận dụng.
  • Giao bài tập về nhà: Học sinh được giao bài tập về nhà để ôn tập những kiến thức đã học trong ca học.

Điều khác biệt ở đây chính là toàn bộ nội dung trên đều là học sinh tự học, tự chủ động. Cố vấn học tập chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn với những biện pháp phù hợp với từng mức thái độ và năng lực để:

  • Đặt câu hỏi gợi mở kích thích tính tự tư duy của học sinh.
  • Nhắc nhở thường xuyên khi học sinh xao nhãng.
  • Chỉ ra những khuyết điểm về trình bày và sự bất cẩn khi làm bài toán để học sinh sửa dần.
  • Truyền đạt kiến thức bằng những hình thức, hiện tượng trực quan, sinh động để học sinh hứng thú hơn với bài học.

Sau mỗi ca học, các cố vấn học tập sẽ đưa ra nhận xét cũng như đánh giá về năng lực và thái độ của học sinh trong nhật ký học tập.