choose your color

Bước 1: Đánh giá thái độ và năng lực học tập

blog image

Phụ trách chuyên môn đánh giá thái độ và năng lực học tập để lên lộ trình riêng biệt phù hợp với học sinh. 

Học sinh trước khi học tập tại trung tâm đều phải trải qua một bài kiểm tra đánh giá thái độ và năng lực đầu vào tại trung tâm.

Nội dung bài test.

Tùy thuộc cấp lớp và thời điểm học sinh đăng ký, trung tâm sẽ đưa ra loại bài kiểm tra khác nhau để đánh giá chính xác thái độ và năng lực của học sinh.

  • Tháng 5 – tháng 9: Học sinh sẽ làm một bài kiểm tra với nội dung kiến thức trong năm học cũ.
  • Tháng 10 – tháng 4 năm sau: Học sinh sẽ làm hai bài kiểm tra, bài thứ nhất để đánh giá kiến thức nền tảng năm học cũ. Bài thứ hai để đánh giá kiến thức từ đầu năm học mới đến thời điểm học sinh đăng ký.

Việc phân chia thời gian và loại bài kiểm tra nhằm đánh giá được chính xác năng lực của học sinh, phát hiện được những lỗ hổng kiến thức (nếu có) để từ đó xây dựng một lộ trình thích hợp trong bước sau.

Kiểm tra đánh giá thái độ và năng lực như thế nào?

Để đánh giá thái độ và năng lực của của học sinh, trung tâm không chỉ dựa vào kiểm tra mà còn dựa vào sự quan sát và trao đổi với phụ huynh, học sinh. 

  • Kiểm tra đánh giá thái độ: 

Phụ trách chuyên môn quan sát cách học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá mức độ nghiêm túc, hào hứng, tập trung. Trong khi làm bài, phụ trách chuyên môn sẽ đặt câu hỏi gợi mở để kiểm tra năng lực tư duy và đặt câu hỏi tương tác để đánh giá thái độ giao tiếp của học sinh. 

  • Kiểm tra đánh giá năng lực. 

Phụ trách chuyên môn căn cứ vào kết quả bài kiểm tra đánh giá (điểm số, cách làm) và sự trao đổi với phụ huynh để đánh giá chính xác năng lực của học sinh. 

Với một quy trình kiểm tra và đánh giá bài bản, khoa học, phụ trách chuyên môn không chỉ đánh giá được chính xác năng lực và thái độ của học sinh mà còn có thể biết được đặc điểm tính cách cũng như phong cách học tập của học sinh để từ đó thiết lập một lộ trình khoa học nhất cho học sinh.